BDMT

Brancheforeningen af
Danske Mentaltrænere

Brancheforeningen af 
Danske Mentaltrænere

En forening for certificerede mentaltrænere der arbejder med evidensbaseret mentaltræning

Etiske retningslinjer

BDMTs etiske retningslinjer

BDMTs etiske retningslinjer koncentrerer et værdisæt og deres deraf følgende adfærd til en række principper. 

Som certificerede Mentaltrænere forpligter vi os til at overholde de følgende standarder i arbejdet, og vi kan indklages for BDMT i tilfælde af overtrædelse, og i yderste konsekvens miste vores certificering.

Det er vores kunders sikkerhed for at vi gør os umage.

Etiske principper

Tillid

Fundamentet for alle mentaltræningsforhold er tillid. Klienten skal have tillid til Mentaltræneren for at mentaltræningen virker allerbedst. Tillid bliver opbygget over tid. Mentaltræneren må vise at han/hun er pålidelig. For at være pålidelig, skal Mentaltræneren demonstrere kompetence og integritet. 

Kompetence 

• Mentaltræneren mentaltræner med brug af sine bedste evner og færdigheder hos hver klient.

• Mentaltræneren demonstrerer kernekompetencerne (se herunder).

• Mentaltræneren sørger for at være informeret om udviklingen inden for mentaltræningsmetoder og -teknikker.

• Mentaltræneren er opmærksom på sit kompetenceniveau og arbejder altid på at forbedre sine færdigheder.

• Mentaltræneren er opmærksom på personlige problemer og sikrer, at de ikke påvirker det professionelle mentaltræningsforhold med klienterne negativt. Om nødvendigt opsøger Mentaltræneren professionel hjælp på et tidligt tidspunkt, enten fra en anden Mentaltræner eller anden passende professionel hjælp. Hvis disse problemer skaber problemer med at varetage arbejdet forsvarligt, vil Mentaltræneren overveje at begrænse eller helt stoppe sin mentaltræningsbeskæftigelse.

Integritet

• Mentaltræneren handler med omhu, overholder aftaler og holder sine løfter.

• Mentaltræneren overholder tavshedspligt i forhold til klientens informationer, bortset fra når det ellers er accepteret af klienten eller nødvendigt ved lov.

Respekt for klienten

• Mentaltræneren vil behandle klienter med værdighed og respekt.

• Mentaltræneren udnytter aldrig klienten personligt, seksuelt eller finansielt.

• Mentaltræneren opnår tilladelse fra en klient før deres navne eller feedback bliver brugt som reference.

• Mentaltræneren vil ikke forsøge at påtvinge klienter sine egne overbevisninger, værdier og synspunkter.

Ærlighed

• Mentaltræneren er opmærksom på sine færdigheder og kvalifikationer og vil reklamere, markedsføre og præsentere dem på en troværdig måde.

• Mentaltræneren vil kun acceptere klienterne, når han/hun fornemmer at der er et match mellem klientens behov og egne kvalifikationer. 

Mentaltræning som profession 

• En Mentaltræner vil respektere andres rettigheder hvad angår copyrights, immaterielle aktiver, trademarks og patenter. Han/hun vil anerkende andres bidrag, hvor det er passende.

• En Mentaltræner vil ikke med overlæg deltage i forhold, der kunne bringe mentaltræningsprofessionen i miskredit. Hvis Mentaltræneren erfarer at vedkommendes arbejde er blevet misbrugt eller fejlagtigt fremstillet, vil man tage fornuftige tiltag til at korrigere dette.

Tavshedspligt og interessekonflikter

• En Mentaltræner holder klientens oplysninger fortrolige undtagen når andet er blevet accepteret af klienten, påbudt ved lov, eller hvis anden tvingende grund gør det nødvendigt at videregive informationer, så som ved umiddelbar skade eller fare for andre. Informationen man har fået kan være mundtligt i en session, eller via teknologi så som telefon, computer eller telefonsvarer.

• Hvor det er muligt, vil en Mentaltræner ikke påtage sig professionelle forpligtelser hvor et eksisterende forhold kan skabe en interessekonflikt.

• Hvis en sådan konflikt opstår, vil Mentaltræneren gøre sit bedste for at løse den inden for rammerne af de etiske retningslinjer og standarder.

• En Mentaltræner må bruge materiale om en klient, forudsat at klienten ikke på nogen måde kan identificeres.

• En Mentaltræner skal oplyse klienten om alle betalinger man modtager fra tredje part som et resultat af referencer eller vejledning som man har givet omkring den bestemte klient.

• Hvor det er passende professionelt, må en Mentaltræner samarbejde med andre fagfolk for at hjælpe sin klient, dog altid med klientens tilladelse.

• Når en Mentaltræner bliver spurgt om at stille sig til rådighed for en person eller organisation via en tredje part, skal han/hun omhyggeligt evaluere dette forhold og nå frem til, at der ikke er nogen interessekonflikt med hensyn til Mentaltrænerens forskellige roller eller i spørgsmål om tavshedspligt.

• En Mentaltræner’s arbejdsgiver er måske ikke den samme som klienten (For eksempel når et firma forpligter og betaler Mentaltræneren til at Mentaltrænere en eller flere folk i firmaet). I sådanne tilfælde skal Mentaltræneren klargøre på forhånd med både klient og arbejdsgiver hvilken feedback man vil give til arbejdsgiveren, i hvilken format samt hvilke resultater arbejdsgiveren søger at opnå. Dette sikrer, at der er enighed på forhånd mellem Mentaltræner, klient og arbejdsgiver, og at der ikke sker brud på tavshedspligten eller tillid over for klienten. Hvis der ikke kan opnås enighed, vil Mentaltræneren frasige sig opgaven.

Feedback og fremskridt

• En Mentaltræner har en ansvarlig fremgangsmåde til at måle sin klients fremskridt. Hvis klienten ikke gør fremskridt, diskuteres dette åbent med klienten som en del af mentaltræningsforholdet.

• En Mentaltræner skaber og fører nøje en journal med arbejdet med klienten for at møde professionelle og lovgivningsmæssige krav.

• En Mentaltræner henviser klienter til andre professionelle folk, når det er relevant, så som en rådgiver, terapeut eller læge når han/hun har kendskab til et problem, der behøver en sådan behandling.

• En Mentaltræner søger altid at undgå skade eller farer for dem selv, klienter eller andre i deres arbejde.
Når der er en afbrydelse af mentaltræningsforløbet, vil Mentaltræneren nøje sørge for at lave andre aftaler for klienten. Hvis afbrydelsen er lang, kan det betyde, at der skal findes en anden midlertidig Mentaltræner inden for BDMT.

• Mentaltræningsforholdet afsluttes med enighed mellem Mentaltræner og klient, normalt ved slutningen af en på forhånd betalt kontrakt. Hvis mentaltræningen sluttes af Mentaltræneren før slutningen af en sådan kontrakt, tilbyder Mentaltræneren at refundere betalinger som på forhånd er betalt og for hvilke han/hun ikke leverer sin mentaltræningsydelse. Hvis mentaltræningen er afbrudt af klienten før slutningen af en sådan kontrakt, vil klienten betale i forbindelse med opsigelsen, hvis dette på forhånd er aftalt.

Honorarer

• Mentaltræneren vil klart og tydeligt informere klienten om logistik, honorarer og planlægningen af mentaltræningsforløbet.
En Mentaltræner kan frit selv bestemme sit honorar. Man meddeler honorarets beløb så tidligt som muligt i mentaltræningsforløbet.

• Hvis der er et problem omkring betaling af honoraret, tager Mentaltræneren fornuftige skridt til at diskutere denne udfordring på forhånd og bestemme med klienten, hvad der skal ske. Hvis klienten ikke betaler de aftalte honorerer, skal Mentaltræneren tage passende lovgivningsmæssige forholdsregler for at indsamle dem.